Quy định mới về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

The State Bank has issued a circular regulating the safety of the information system in banking activities in order to update the new regulations of the Law on Information Security.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng nhằm cập nhật các quy định mới của Luật An toàn thông tin mạng.

Thông tư quy định việc xác thực giao dịch trực tuyến của khách hàng phải được thực hiện trực tiếp tại hệ thống thông tin của ngân hàng. 

Trường hợp ngân hàng sử dụng dịch vụ xác thực của bên thứ ba thì phải quản lý tối thiểu một yếu tố xác thực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019.