BÁO CÁO VỀ CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Các thông số cho thấy mức độ quan tâm của người dân Anh với kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe

Vào cuối tháng 4 năm 2017 (ngay trước khi NHS bị tấn công bởi các cuộc tấn công toàn cầu) UKCloud Health đã tiến hành một cuộc khảo sát rộng rãi với ComRes về lập trường của công chúng về bảo vệ dữ liệu, khảo sát hơn 2.000 người Anh. Nghiên cứu này nhằm giúp xác định mức độ quan tâm trong công chúng Anh liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhận dạng cá nhân của họ đã được các công ty và tổ chức dịch vụ công cộng bảo vệ đầy đủ hay không.

Nó cho thấy 75% người được hỏi cho biết họ lo ngại về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ - chẳng hạn như tài chính, thuế và tiền án - và 72% cho biết họ lo lắng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm ngày sinh hoặc địa chỉ nhà. 65% cũng nói rằng họ lo lắng về việc liệu hồ sơ y tế của họ, chẳng hạn như tiền sử y tế hoặc hồ sơ chăm sóc xã hội, được bảo vệ bởi các công ty và dịch vụ công cộng. Cuộc khảo sát được tiến hành trước cuộc tấn công ransomware gần đây trên NHS và các tổ chức khác trên toàn thế giới.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy công chúng Anh muốn các tổ chức giữ dữ liệu cá nhân ở Anh, với 82% người Anh nói rằng Chính phủ nên xin phép họ trước khi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của họ với các doanh nghiệp không thuộc Anh.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


In late April 2017 (shortly before the NHS was hit by the global ransomware attack) UKCloud Health commissioned an extensive survey with ComRes into the general public’s stance on data protection, surveying over 2,000 British adults. The research aimed to help identify the level of concern within the British public in regard to whether their personal data and personally identifiable data were being adequately protected by companies and public service organisations.

It found that 75 percent of respondents said they were concerned about the protection of their personal data – such as financial, tax and criminal records – and 72 percent said they were concerned about the protection of their personally identifiable data, including their date of birth or address.65 percent also stated that they were concerned about whether their health records, such as medical history or social care records, are protected by companies and public services. The survey was conducted before the recent ransomware attack on the NHS and other organizations worldwide.

The survey also showed that the British public would rather that organizations keep their personal data in the UK, with 82 percent of British adults stating that the Government should seek their permission before storing and processing their personal data with non-UK businesses.

What’s more, the survey revealed that 55 percent of British adults think that the UK Government should prioritise working with UK businesses if the price and service is comparable with non-UK businesses. 20 percent of adults said that the Government should always work with UK businesses, regardless of price and service.


Nguồn: ukcloudhealth

https://ukcloudhealth.com/resources/privacy-first-healthcare-digital-transformation/