g Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số

The economic picture in August 2018 has a positive trend with the CPI continues to be controlled, the major economic sectors continue to thrive.

Bức tranh kinh tế tháng 8/2018 có xu hướng tích cực với chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát, các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục phát triển mạnh...

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 1.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 2.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 3.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 4.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 5.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 6.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 7.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 8.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 9.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 10.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 11.
Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 12.