Infographic: Người dùng thẻ ATM tại Việt Nam chịu những loại phí nào?

Domestic debit cards (ATM cards) normally have 6 basic charges. These include card issuance fee, annual fee, cash withdrawal, bank transfer, account inquiry and statement printing. And where the user goes they will pay for those services.

Thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) thông thường sẽ có 6 loại phí cơ bản. Các loại này gồm có phí phát hành thẻ, thường niên, rút tiền mặt, chuyển khoản, vấn tin tài khoản, in sao kê. Còn các dịch vụ khác người dùng đến đâu thì trả tiền đến đó.


Infographic: Người dùng thẻ ATM tại Việt Nam chịu những loại phí nào?