QUẢNG NINH ĐƯA LUẬT AN NINH MẠNG ĐẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÂN

Quang Ninh Provincial People's Committee has organized an online conference in the province to introduce and disseminate the newly adopted Law on Internet Security to the people in the province.

Quang Ninh Provincial People's Committee has organized an online conference for the whole province to introduce and disseminate the Law on Cyber Security in 2018. At the conference, Ms. Vu Thi Thu Thuy, Vice Chairwoman of the People's Committee The province has organized propaganda about the law.

During the passage of time, the law on Cyber Security has not yet been widely disseminated. Therefore, it is necessary to strengthen propaganda and dissemination so that officials and people understand correctly and implement the regulations, understand the meaning and effect of this law in the current context and the trend of public revolution business 4.0.


- - - - - - - - - - - - - - - - * * * - - - - - - - - - - - - - - - - 

Digibank image and text block

  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm giới thiệu, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018; nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. 

 Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết,  BND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh, trong đó có Luật An ninh mạng. Đây là đạo luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng.

Do đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ và nhân dân hiểu đúng và thực hiện các quy định, hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của Luật này trong bối cảnh hiện nay và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cần tập trung lắng nghe, tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần, nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân và triển khai thực hiện tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, sau hội nghị này, lãnh đạo 14 địa phương toàn tỉnh cùng với các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và lan tỏa đến thôn, khu, bản để cán bộ, đảng viên, người dân kiên định lập trường, nắm chắc các nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) giới thiêu, phổ biến những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này có 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


Nguồn: ictnews.vn