Joyce Truong
tháng 1 2020

Which keys pave the way for the evolving digital banking system?

The development of digital banking system in Vietnam has become the top concern for many large banks across the country, and this is also one of the first steps in implementing the digitalization of banking activities to bring the best user experience.

 

Joyce Truong
tháng 1 2020

Chìa khóa nào mở cửa hệ thống ngân hàng số phát triển?

Hiện nay, phát triển hệ thống ngân hàng số ở Việt Nam đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều ngân hàng lớn trên cả nước, đồng thời đây cũng là một trong những bước đi đầu tiên trong việc thực hiện số hoá các hoạt động ngân hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.