[Infographic] Ba chủ điểm chính của Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

Launched on September 11-13, 2018 in Hanoi under the theme "ASEAN Era 4.0: Business Spirit and the Fourth Industrial Revolution", the World Economic Forum on ASEAN (WEF ASEAN) Focus on three main themes.

Diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội với chủ đề “ASEAN Thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tập trung vào ba chủ điểm chính.