Mối quan hệ giữa tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Buying insurance is a risk-sharing measure of unfortunate problems.

Bảo hiểm là một biện pháp trong quản trị rủi ro và được sử dụng để phòng hờ khi rủi ro có tổn thất, thường thì là tổn thất về tài chính, nhân mạng... Để đảm bảo được những rủi ro thì người mua phải đóng phí bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm và ngược lại khi người mua gặp bất cứ rủi ro nào công ty bảo hiểm phải chi trả cho họ số tiền bảo hiểm. Vậy phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm là gì cùng nhau tìm hiểu qua bài viết.

Số tiền bảo hiểm xác định quyền lợi cho người mua bảo hiểm


 

1. Số tiền bảo hiểm là gì? 

Số tiền bảo hiểm là số tiền được dùng làm cơ sở để xác định quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Số tiền bảo hiểm sẽ được bên mua bảo hiểm lựa chọn phù hợp những với quy định của công ty bảo hiểm và được ghi tại giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc trong phụ lục của Hợp đồng.

  • Số tiền bảo hiểm gốc: là số tiền bảo hiểm của hợp đồng tại thời điểm phát sinh hiệu lực. Số tiền bảo hiểm gốc sẽ được bên mua bảo hiểm lựa chọn sao cho phù hợp với quy định của công ty bảo hiểm.

  • Số tiền bảo hiểm gia tăng: là số tiền được xác định bằng cách điều chỉnh tăng số tiền bảo hiểm gốc vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ năm hợp đồng thứ hai trở đi theo tỷ lệ gia tăng số tiền bảo hiểm của hợp đồng. Bên mua bảo hiểm sẽ lựa chọn tỷ lệ gia tăng số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp với công ty bảo hiểm quy định (sau khi được Bộ Tài chính phê chuẩn).

  • Số tiền bảo hiểm giảm: là số tiền bảo hiểm được xác định lại trong trường hợp bên mua bảo hiểm yêu cầu dừng đóng phí bảo hiểm và tiếp tục duy trì hợp đồng. Số tiền bảo hiểm giảm tương ứng với mỗi năm hợp đồng tại ngày kỷ niệm hợp đồng được ghi tại phụ lục của hợp đồng.

 2.    Phí bảo hiểm là gì? 

Phí bảo hiểm là số tiền mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho công ty bảo hiểm để đổi lấy sự bảo đảm trước các rủi ro sẽ chuyển sang cho công ty bảo hiểm.

Phí bảo hiểm là số tiền người tham gia trả cho công ty bảo hiểm Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng giữa 2 bên hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sau khi kí hợp đồng sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ theo năm. Vì hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý sẽ thấp hơn.

Nguyên tắc tính phí sẽ dựa trên công thức cân bằng giữa trách nhiệm của công ty bảo hiểm và trách nhiệm của người mua bảo hiểm tính tại thời điểm ký kết hợp đồng giữa 2 bên.

Phí bảo hiểm sẽ bào gồm: phí thuần và phụ phí.

+ Phí thuần là khoản phí thu để công ty bảo hiểm đảm bảo chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi nó xảy ra

+ Phụ phí gồm:

  • Chi phí khai thác cho tuyên truyền, quảng cáo, môi giới, chi cho đại lý…

  • Chi phí quản lý hợp đồng: chi phí quản lý trong thời hạn hợp đồng đang thu phí và chi phí mà công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm.

  • Chi phí quản lý cho các khoản chi trả bồi thường cho người đóng bảo hiểm

3. Mối quan hệ giữa phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 

Trên thực tế, mức phí bảo hiểm toàn bộ thường được tính theo căn cứ vào số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí theo công thức:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Trong đó: Tỷ lệ phí bảo hiểm thường được xác định theo một tỷ lệ.Nhìn chung phí bảo hiểm sẽ phải nộp ngay khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết. Trong trường hợp phí bảo hiểm là số tiền khá lớn thì người tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận với công ty bảo hiểm để thanh toán làm nhiều lần. Mức phí bảo hiểm tùy thuộc vào mức mà người mua lựa chọn

Khi tham gia mua bảo hiểm để giảm thiểu mức rủi ro cho bản thân cho gia đình bạn cần biết rõ ràng những thông tin bạn nhận được những gì khi tham gia và bạn phải đóng những khoản phí gì từ công ty bảo hiểm. Bài viết phần nào giúp bạn hiểu được những thông tin về số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm là như thế nào.


Nguồn: thebank

https://thebank.vn/blog/15375-moi-quan-he-giua-so-tien-bao-hiem-va-phi-bao-hiem-la-gi.html